چیزها

(موجودات)

Things

چیزها / موجودات چه هستند؟

همه ی آن چه را که در جهان هستی به شکلی از ماده وجود دارد، چیز / موجود می نامند. مانند:

جانوران، گیاهان، کُره های آسمانی، ستارگان و ….