چیز بی نور

(جسم مستنیر)

Non-luminous Object

(Illuminated Object)

چرا در روز می توان همه چیز را بخوبی دید، اما در شب نمی توان دید؟

 

چون در روز، روشنایی خورشید زمین را روشن می کند، اما در شب که خورشید در آسمان نیست،

زمین تاریک است.