چیز با نور

(جسم منیر)

Luminous Object

روشنایی چیز با نور / جسم منیر چگونه است؟

 

روشنایی و گرمای چیز با نور که عمود / راست می تابد، بیشتر از چیز با نوری است که مایل / کج  می تابد.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک عدد چراغ قوه

2 – مقداری نخ

3 – مقوای سیاه رنگ

4 – یک تکه گچ

 

روش آزمایش:

 

یک سر نخ به دور چراغ قوه بسته شود.

 

نخست سر دیگر نخ با دست روی مقوای سیاه نگه داشته شود. سپس چراغ قوه را روشن کرده، تا نور

آن راست به مقوا بتابد و دور قسمت روشن روی مقوا با گچ خط کشی شود.

 

بار دیگر سر دیگر نخ با دست روی مقوای سیاه طوری نگه داشته شود که فاصله چراغ قوه و مقوا

دگرگون نگردد و به همان اندازه بار نخست باشد. اما این بار چراغ قوه را کج نگه داشته تا نور آن مایل

به مقوا بتابد و دور قسمت روشن شده نیز با گچ خط کشی شود.

مشاهده می گردد که قسمت روشن شده در بار نخست که چراغ راست تابیده است، روشنایی بیشتر، اما

کوچکتر می باشد و قسمت روشن شده در بار دوم که چراغ کج تابیده است، روشنایی کمتر دارد، اما بزرگتر

می باشد. پس:

روشنایی یک چیز با نور / جسم منیری که راست می تابد،

بیشتر از یک چیز با نور  / جسم منیری است که کج می تابد.