کاربردهای آهنربای برقی

(استفاده های الکترومغناطیس)

Uses of Electromagnet

کاربردهای آهنربای برقی / استفاده های الکترومغناطیس چیست؟

 

در پرتو ساخت میدان آهنربایی / حوزه مغناطیسی، بسیاری از دستگاه های مهم و مفیدی که اکنون در

اختیار است، ساخته شده اند.

با آهنرباهای برقی می توان چیزهای فلزی سنگین وزن را از زمین بلند کرد. وقتی که جریان برق آهنربای

برقی قطع شود، خاصیت آهنربایی آن هم از بین می رود و چیز فلزی رها می شود.

از این نوع آهنربا، برای خُرد کردن خودروهای فرسوده و از کارافتاده استفاده می شود.

آهنربای برقی نه تنها برداشتن پاره های سنگین را آسان کرده، بلکه در هر دستگاهی که دارای یک مدار

برقی است، به کار می رود. مانند زنگ اخبار برقی، موتور های برقی، تلگراف، آهنربای برقی، دینام،

و ….

 

هرچند که از قدیم می گفتند نیروی یک آهنربا فقط تا مسافت معینی به کار می آید، ولی این مایکل فاراده

بود که برای نخستین بار میدان های نیرو و خطوط نیرو را تشریح کرد. از آن پس چیزهای بسیاری مانند

تلفن، رادیو و … ساخته شدند.

در ساخت اتم شکن ها نیز از یک مدار عظیم آهنربایی که هزاران تُن وزن دارد، استفاده می شود.