کاربردهای برق

(کاربردهای الکتریسیته)

Uses of Electricity

کاربرد برق / الکتریسیته چیست؟

انسان، هر روز در صدها راه گوناگون از برق استفاده می کند. انسان برق را در خانه ها، مدرسه ها،

بیمارستان ها و کارخانه ها به کار می برد.

برق ایجاد روشنایی و گرما می کند، و سبب حرکت قطارها و به کار افتادن رادیوها و تلویزیون ها می شود.

 

چطور جریان برق / الکتریسیته در ابزار گوناگون کاربرد دارد؟

جریان برق / الکتریسته در ابزار گوناگون، به روش های گوناکون کاربرد دارد که از جمله روش های زیر

را می توان نام برد:

1 – ایجاد گرما / حرارت

2 – ایجاد روشنایی / نور

3 – ایجاد نیروی کار کردن /  حرکت کردن

 

چطور می توان برق / الکتریسیته را برای به وجود آوردن گرما به کار برد؟

 

وقتی جریان برق / الکتریسیته از بعضی سیم های رسانای مخصوصی می گذرد، آن را به شدت گرم

می کند، بطوری که گرمای آن هوای پیرامون را گرم می کند، ولی روشنایی / نور زیادی به وجود

نمی آورد. مانند: گونه های مختلف بخاری و منقل های برقی، تُستر / نان برشته کن برقی، اتو برقی

 

چطور می توان برق / الکتریسیته برای به وجود آوردن روشنایی / نور به

کار برد؟

 

وقتی جریان برق / الکتریسیته از بعضی سیم های رسانای مخصوصی می گذرد، هم آن را به شدت گرم

می کند و هم روشنایی / نور زیادی به وجود می آورد، بطوری که پیرامون خود را روشن می کند. مانند:

گونه های مختلف لامپ های روشنایی.

 

چطور می توان برق / الکتریسیته برای به وجود آوردن انجام کار یا حرکت به

کار برد؟

بطوری که دانسته شده، برای انجام کار یا حرکت نیاز به نیرو می باشد. نیروی لازم برای انجام کار یا

حرکت را می توان از راه های گوناگون به وجود آورد.

یکی از این راه ها به وجود آوردن آهنربای برقی / آهنربای الکتریکی می باشد که در ساخت موتورهای

برقی به کار می رود تا در به حرکت درآوردن گونه های مختلف ابزارهای برقی به کار گرفته شود. مانند:

همزن برقی، پنکه / بادبزن برقی، چرخ گوشت برقی، …

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: