کاربردهای طیفنما

Uses of Spectroscope

کاربرد طیفنما / طیف نگار چیست؟

طیفنما کاربردهای زیادی دارد. از آن جمله می توان موردهای زیر را نام برد:

اخترشناسان با به کار بردن طیفنما، نوری را که سیاره ها بازمی تابانند، آزمایش می کنند تا دریابند که

چه مولکول هایی در فضای آنها وجود دارد. مانند اینکه پی برده اند، خورشید از چه ماده هایی ساخته

شده است.

دانشمندان به یاری طیفنما می توانند بگویند که یک ستاره از چه ساخته شده، چه دمایی دارد، به سوی

زمین حرکت می کند یا از آن دور می شود.

بیشتر دانش انسان در باره ستارگان به یاری دوربین نجومی و طیفنما به دست آمده است.

شیمیدان ها برای یافتن اجزایی که در ماده های گوناگون موجود است، از طیفنما استفاده می کنند.