کاربرد انجماد

Uses of Solidification

(Uses of Freezing)

کاربرد انجماد چیست؟

انجماد کاربردهای فراوانی دارد که از آن جمله می توان موارد زیر را نام برد:

ماده های خوراکی بسیار زود خراب و فاسد می شوند. از این رو، برای پیشگیری از فساد تند آنها، از روش

منجمد کردن استفاده می شود، زیرا انجماد ماده های خوراکی، از رشد و زیاد شدن موجودات ریز

میکروسکپی در آنها جلوگیری می کند.

بطوری که دانسته شده، برای اینکه مایعی به حالت انجماد برسد، باید به نقطه ی انجماد خود برسد. از این

رو، بعضی از ماده های مایع برای آنکه به حالت جامد درآیند، باید خیلی سرد شوند. مانند الکل که جامد

نمی شود، مگر اینکه آن اندازه سرد شود که دمای آن به 117 – / 117 درجه به زیر صفر سانتیگراد برسد.

از همین رو، گاهی از آن به عنوان ضد یخ که در رادیاتور خودرو کاربرد دارد، استفاده می کنند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: