کاربرد تبخیر

Uses of  Evaporation

کاربرد تبخیر چیست؟

تبخیر کاربرد فراوان دارد. از جمله:

1 – تهیه نمک از آب شور / آب دریا

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک لیوان آب

2 – مقداری نمک

3 – بشقاب

4 – وسیله گرم کننده مانند اجاق، بخاری

 

روش آزمایش:

نخست نمک به داخل لیوان آب ریخته و به هم زده شود تا حل گردد.

سپس مقداری از این محلول را در بشقاب ریخته و با اجاق یا بخاری گرم شود تا تمام آب آن بخار شود.

مشاهده می گردد که

گردی سفید رنگ در بشقاب باقی می ماند، بطوری که اگر کمی از آن چشیده شود، دارای مزه شور است که

از ویژگی های نمک می باشد. پس:

از تبخیر آب شور / آب دریا می توان نمک به دست آورد

2 – تهیه آب شیرین از آب شور / آب دریا

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک ظرف فلزی با مقداری آب نمک / آب دریا

2 – یک ظرف فلزی

3 – یک کاسه

4 – وسیله گرم کننده مانند اجاق، بخاری

 

روش آزمایش:

 

نخست ظرف با آب نمک با اجاق یا بخاری گرم شود تا آب آن به جوش آید و بخار گردد.

سپس ظرف فلزی را که سرد می باشد، روی بخار نگه داشته شود. مشاهده می گردد که بخار آب به ظرف

سرد برخورد کرده و به قطره های آب دگرگون می شود. قطره های آب را در کاسه جمع کرده و مقداری از آن

چشیده شود. بطوری که حس می شود، آب دارای مزه شور نیست و آب شیرین برای آشامیدن به دست آمده

است. پس:

از تبخیر آب شور / آب دریا می توان آب شیرین به دست آورد.

 

3 – خشک کردن پوشاک

با استفاده از گرما و باد می توان آب موجود در پوشاک های شسته شده را تبخیر و آنها را خشک کرد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته: