کاربرد تغییرهای فیزیکی ماده ها

Uses of the Physical Changes

کاربرد تغییرهای فیزیکی ماده چیست؟

بطوری که دانسته شده، هنگامی که یک تغییر فیزیکی در ماده روی می دهد، بیشتر اندازه و شکل ماده

دگرگون می شود، بدون اینکه آن ماده به ماده یا ماده های دیگر دگرگون شود. مانند هنگامی که یک تکه

لاستیک کشیده شود، درازتر می گردد، ولی باز هم لاستیک است و چیز / ماده دیگری نمی شود. بطوری که

اگر رها شود، دوباره به حالت اول باز می گردد.

تغییرهای فیزیکی ماده ها کاربردهایی دارد. مانند اینکه یخ ذوب می شود و یا بر عکس آب یخ می زند، جسم

نمداری خشک می گردد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: