کارمایه آهنربایی

(انرژی مغناطیسی)

Magnetic Energy

کارمایه ی آهنربایی / انرژی مغناطیسی چگونه است؟

کارمایه ی آهنربایی شکلی از انرژی است که با آن چیزهای آهنی جا به جا / حرکت می یابند.

زمینه نوشته پیوسته پسین: