کارمایه

(انرژی)

Energy

کارمایه / انرژی چیست؟

توانایی انجام کار را کارمایه / انرژی می نامند. از این رو، هر چیزی که بتواند کاری انجام دهد، دارای

انرژی است.

 

انسان از کارمایه / انرژی چه چیزهایی کاربرد دارد؟

 

هر چیزی که بتواند کاری انجام دهد دارای شکلی از کارمایه / انرژی است که انسان می تواند از

کارمایه ی آن کاربری داشته باشد.

 

زمینه نوشته پیوسته پسین: