کارمایه بخار آب جوش

(انرژی بخار آب جوش)

Steam Energy

چگونه بخار آب جوش دارای انرژی است؟

بخار آب جوش نیز مانند باد و آب، دارای انرژی است، زیرا دارای نیرو است و می تواند کار انجام دهد.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک کتری با مقداری آب در آن

2 – اجاق

 

روش آزمایش:

کتری با آب را روی اجاق گذاشته تا آب آن به جوش آید. مشاهده می گردد در کتری می لرزد و اگر با

چیزی مانند یک سیب زمینی، لوله کتری نیز بسته شود، شدت لرزش در کتری به خوبی دیده می شود.

زیرا بخار آب جوش آن را می لرزاند و کار انجام می دهد. پس:

بخار آب جوش دارای انرژی است و می تواند کار انجام دهد.

 

چه کاربردی انرژی بخار آب جوش دارد؟

انرژی بخار آب جوش کارهای زیادی انجام می دهد. مانند اینکه می تواند برخی کارافزارها / ماشین ها –

مانند توربین ها – را به حرکت در آورده و کار انجام دهد.