کارمایه برق

(انرژی الکتریکی)

Electrical Energy

کارمایه ی برق / انرژی الکتریکی چگونه است؟

کارمایه برق گونه ای از انرژی است که از جا به جایی و حرکت الکترون های یک چیز / ماده پدید می آید.

 

چطور انرژی الکتریکی به دست می آید؟

انرژی الکتریکی را می توان از گونه های مختلف مولدهای برق / الکتریسیته مانند پیل، انباره / باتری،

توربین آبی و … به دست آورد.

 

چطور انرژی الکتریکی به کار می آید؟

 

انرژی الکتریکی را که در سیم ها یا کابل ها جاری می شود، می توان برای به حرکت درآوردن و کار

انداختن گونه های مختلف ماشین های صنعتی و ابزار گوناگون دیگر مانند وسایل برقی خانگی و …

به کار گرفت.

زمینه نوشته پیوسته پسین: