کارمایه جریان آب

(انرژی آب)

Water Energy

چرا جریان آب دارای انرژی است؟

جریان آب هم مانند باد، دارای انرژی است، زیرا دارای نیرو است و می تواند کار انجام دهد.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک قطعه مقوّا

2 – یک یک تکه چوب باریک

3 – مقداری نخ

4 – یک دکمه

 

روش آزمایش:

نخست قطعه مقوّا را به شکل گرد / دایره بریده شود.

دو خط عمود بر هم در میان آن کشیده و بُرش داده شود.

سپس لبه های آن را تا کرده و چوب باریک از نقطه میانی / مرکز آن به عنوان محور (چرخ) گذرانده

گردد.

 

اکنون آن را فوت کرده و چرخیدن آن آزمایش گردد.

سپس دکمه را به نخ بسته و انتهای نخ هم به محور چوبی پروانه گره زده شود.

حال اگر پروانه در جریان آب (شیر) قرار داده شود، مشاهده می گردد که زمانی آب به نوک پرّه های

پروانه می خورد، موجب چرخیدن پروانه می شود و چون محور چوبی به پروانه مقوّایی وصل است،

محور هم می چرخد.

وقتی محور و پروانه می چرخند، نخ به دور محور چرخیده و دکمه را بالا می کشد. پس:

انرژی جریان آب، حرکت به وجود می آورد و کار انجام می دهد.

 

چه کاربردی از انرژی جریان آب می شود؟

انرژی جریان آب کارهای زیادی انجام می دهد. مانند اینکه:

می تواند بعضی از چیزها را در مسیر خود به حرکت درآورد. حتی چیزهای مانند قطعه های بزرگ چوب

و قایق های بزرگ را به حرکت در می آورد. یا

 

اینکه وقتی جریان آب به پرّه های چرخ برخورد می کند، چرخ را می گرداند و اگر محوری به چرخ وصل

شده باشد که به کارافزار / ماشینی وصل باشد، آن کارافزار / ماشین نیز به حرکت در می آید.

از این رو، برای به حرکت درآوردن سنگ آسیاب های آبی، مولّدهای برق و کارافزار / ماشین های دیگر

از انرژی جریان آب استفاده می توان استفاده کرد.