کارمایه ی جریان هوا

(انرژی باد)

Wind Energy

 

چرا باد دارای انرژی است؟

باد دارای انرژی است، زیرا دارای نیرو است و می تواند کار انجام دهد.

 

چه کسی پی به انرژی باد برد؟

هیچ کس نمی داند که انسان چگونه   به انرژی باد پی برده است. شاید هنگامی که انسان های قدیم روی

قایق می ایستاده اند و از آب می گذشتند، فشار باد را بر بدن خود احساس کرده و به این فکر افتاده باشند

که از پوست جانوران بادبان بسازد و برای راندن قایق از نیروی باد استفاده کنند.

 

کاربرد کارمایه ی جریان هوا / انرژی باد چیست؟

از انرژی باد برای به کار انداختن پروانه چرخ آسیاب بادی و

تلمبه آب استفاده می شود.

دیگر اینکه از انرژی باد برای راندن تندتر قایق های بادبان دار نیز استفاده می گردد، اما امروزه از

قایق های بادبانی فقط برای تفریح و گردش روی آب استفاده می شود.

 

زمینه نوشته پیوسته دیگر: