کارمایه روشنایی / پرتو دیدنی

(انرژی نور / اشعه مرئی )

Light Energy

(Visible Light)

کارمایه روشنایی / انرژی نور چیست؟

بدون روشنایی / نور هرگز نمی توان چیزی را در اطراف خود دید. با این همه، دانسته نشده است که

روشنایی / نور به درستی چیست؟

روشنایی / نور شکلی از انرژی الکترومغناطیس است. سرعتش قابل اندازه گیری است و طرز کارش هم

شناخته شده است.

 

همچنین دانسته شده است که نور سفید نوع مخصوصی از نورها نیست، بلکه آن آمیزه ای است از چند

رنگ  که مجموعش را طیف می نامند.

همچنین دانسته شده است که رنگ چیز مستقلی نیست که در اجسام وجود داشته باشد. بلکه رنگ حالتی

است که در روشنایی / نور وجود دارد. البته همان نوری که دیدن اجسام را قادر می سازد.

یک تکه کاغذ سبز به رنگ سبز دیده می شود، زیرا حالتی دارد که تمام نورها، به جز نور سبز، را بخود

جذب می کند. از این رو، سبز پس از عبور از آن کاغذ به چشم می آید و دیده می شود. همچنین یک لیوان

آبی رنگ، تمام رنگ ها را بخود جذب می کند مگر رنگ آبی را که چون از لیوان عبور می کند، نمی توان

آن را دید.

نور خورشید انرژی است. گرمای اشعه خورشید پس از عبور از ذرّه بین، تولید آتش می کند. نور و گرما

از اجسام سفید گذشته و پراکنده می شوند، ولی اجسام سیاه آنها را بخود جذب می کنند. از این رو،

لباس های سفید، خنک تر از لباس های تیره و سیاه هستند.

 

اما خود روشنایی / نور چیست؟

 

نیوتن برای نخستین بار کوشید تا حقیقت روشنایی / نور را بیان کند.

نیوتن بر این باور بود که نور از ذرّات بسیار ریزی درست می شود که به شکل گلوله های بسیار ریزی از

منبع نور پرتاب  می گردند. ولی نظریه این دانشمند از بیان پاسخ به برخی پرسش های مربوط به نور

ناتوان بود. 

دانشمند دیگری به نام هایگنز برای نور نظریه ای دیگر ابراز داشت. وی فرضیه موج بودن نور را عرضه

کرد و می گفت نور به صورت ارتعاش ها و یا امواجی پدید می آید. مانند سنگریزه ای که چون در برکه ای

می افتد، امواجی بطور پی در پی به وجود می آورد.

به این ترتیب دو نظریه در باره نور پیدا شد:

یکی آنکه نور از ذرّات بیشماری است و دیگر اینکه نور به شکل موج است.

آنگاه حدود 150 سال در باره این دو نظریه بحث شد. بیشتر دانشمندان نظریه موج بودن نور را پذیرفتند.

اما چندی  نگذشت که مطلبی در باره فعالیت نور کشف گردید که بر اعتبار این نظریه لطمه وارد آورد.

 

 

امروزه دانش نور را چه می پندارد؟

 

امروزه می گویند:

روشنایی / نور به دو راه، هم به صورت امواج و

هم به صورت ذرّات، عمل می کند.

آزمایش هایی که انجام می شود گاهی این و گاهی آن را اثبات می کنند. بنابراین، هنوز جواب قانع کننده ای

برای کشف حقیقت نور پیدا نشده و دانسته نشده که نور واقعاً چیست.