کارمایه سوخت فسیلی

(انرژی سوخت فسیلی)

Fossil Fuel Energy

چرا سوخت های فسیلی دارای انرژی هستند؟

هر گونه ای از سوخت های فسیلی دارای انرژی است، زیر می تواند کار انجام دهد. مانند زغال سنگ،

نفت، گاز طبیعی، بنزین، گازوییل و …

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – چند عدد چوب کبریت

2 – یک شیشه کوچک با چوب پنبه اندازه آن

3 – یک ذره بین

 

روش آزمایش:

 

نخست چوب کبریت ها در شیشه طوری قرار داده شود که نوک آنها رو به بالا و نزدیک به هم باشند.

در ِ شیشه هم با چوب پنبه اش – اندازه آن حدی باشد که بدون فشار زیاد – بسته شود.

سپس شیشه طوری در نور خورشید قرار داده شود که دهانه آن به سوی دیگر باشد تا خطری ایجاد

نکند.

 

حال ذره بین را جا به جا کرده تا نور خورشید در نقطه ای بر نوک چوب کبریت ها جمع شود. مشاهده

می گردد که پس از مدتی کوتاه، سر چوب کبریت ها آتش می گیرد. از سوختن آنها گازهای گرمی به وجود

می آید که با فشار زیاد، چوب پنبه را از در شیشه به بیرون پرتاب می کند. پس:

از سوختن یک سوخت در فضایی بسته، هوای گرم ایجاد شده و گازهایی که از سوختن آن سوخت در آن

فضا تولید می شود، بر دیواره آن فضا فشار می آورند و نیروی به دست آمده از این فشار، کار انجام میدهد.

 

چه کاربردی از انرژی سوخت های فسیلی می شود؟

از انرژی سوخت های فسیلی کاربردهای فراوان دارند. مانند اینکه:

می توانند در به حرکت درآوردن موتورهای خودرو و هواپیما مورد استفاده قرار گیرند.