کارمایه ی ماهیچه ای

(نیروی ماهیچه ای / انرژی عضلانی)

Muscle Force

 

کارمایه ی ماهیچه ای / انرژی عضلانی چه گونه است؟

 

انسان سالیان دراز برای انجام کارها، تنها از نیروی ماهیچه های خود – که گونه ای از کارمایه ی

اندوخته ای / انرژی پتانسیل است – استفاده کرده است. به یاری این انرژی، زمین را شخم می زند،

آب را از چاه بیرون می کشد و بارهای سنگین را جا به جا می کند.

انسان کم کم یاد گرفته که در انجام کارها، نیروی ماهیچه ای جانوران را به خدمت خود در آورد.