کارمایه هسته ای

(انرژی اتمی)

Nuclear Energy

(Atomic Energy)

کارمایه هسته ای / انرژی اتمی چگونه است؟

در هسته اتم ها، نیروی عظیمی نهفته و در بند است. اگر هسته اتمی را بشکنند، این نیروی عظیم ناگهان

آزاد می شود.