کارمایه گرانشی

Gravitational Energy

کارمایه گرانشی چه گونه است؟

کارمایه گرانشی گونه ای کارمایه اندوخته ای / انرژی پتانسیل است که به نسبت دوری ماده ای از مرکز

زمین – که دارای نیروی کشش است – در آن ماده پدید می آید.

بنابراین هر چقدر چیزی از روی زمین بالاتر باشد، کارمایه ی گرانشی آن بیشتر است. از این رو،

کارمایه ی گرانشی کارمایه ای است که همراه با نیروی کشش زمین است.