کارمایه گرمایی و دمای ماده ها

Thermal Energy and Temperature of Matters

جا به جایی کارمایه گرمایی چگونه است؟

همیشه کارمایه گرمایی از ماده / چیز با دمای بیشتر به سوی ماده / چیز با دمای کمتر می رود.

به این ترتیب، ماده / چیز با دمای کمتر انرژی گرمایی می گیرد و ماده / چیز با دمای بیشتر انرژی گرمایی از

دست می دهد.

 

چطور دمای چیزی افزایش می یابد؟

هنگامی که ماده / چیزی انرژی گرمایی بگیرد، دمای آن بالا می رود و گرم می شود. مانند احساس گرمای

بیشتر در آفتاب که انرژی گرمایی بیشتر است تا در سایه که انرژی گرمایی کمتر است و احساس خنکی

می شود.

 

آزمایش و تجربه – 1:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – دو ظرف پر از آب

 

روش آزمایش:

یکی از دو ظرف آب را در آفتاب و دیگری را در سایه قرار داده شود. پس از مدتی اگر انگشت داخل آبی که

در آفتاب قرار داده شده، فرو برده شود، مشاهده می گردد که آب آن گرم تر از آب ظرفی است که در سایه قرار

داده شده بود، زیرا آب انرژی گرمایی آفتاب را گرفته و دمای آن بالاتر رفته است. پس:

گرفتن انرژی گرمایی، دمای ماده ها / چیزها را افزایش می دهد.

 

آزمایش و تجربه – 2 :

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – دو عدد دماسنج

 

روش آزمایش:

یکی از دو دماسنج را در سایه و دیگری را در آفتاب قرار می دهیم. مشاهده می شود که دماسنجی که در

آفتاب قرار دارد، دمای بیشتری را نشان می دهد، زیرا انرژی گرمایی آفتاب دمای هوا را بالاتر برده است.

پس:

گرفتن کارمایه گرمایی، دمای ماده ها / چیزها را افزایش می دهد.

 

چطور دمای چیزی کاهش می یابد؟

هنگامی که ماده /  چیزی انرژی گرمایی خود را از دست بدهد، دمای آن پایین می رود و سرد می شود.

 

آزمایش و تجربه – 3 :

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک کتری با آب گرم

2 – یک ظرف با مقداری یخ

3 – دماسنج

 

روش آزمایش:

 

 

نخست دماسنج را داخل ظرف یخ قرار می دهیم و مایع قرمز رنگ آن را مشاهده می کنیم که در کجای لوله

دماسنج قرار گرفته است.  

سپس آب گرم درون کتری را داخل ظرف یخ می ریزیم. مشاهده می شود که یخ ها آب می شوند و مایع قرمز

رنگ هم در لوله دماسنج بالا می رود. زیرا یخ گرمای آب گرم را گرفته و دمای آن بالا رفته و آب می شود.

آب گرم هم که دمای خود را از دست داده، دیگر گرم نیست، یعنی دمای آن پایین آمده و ولرم (نه سرد نه گرم)

شده است. پس:

از دست دادن کارمایه گرمایی ماده / چیزی، دمای آن را کاهش می دهد.