کاسبرگ

Sepal

کاسبرگ چیست؟

کاسبرگ ها برگ های سبز کوچکی هستند که وقتی گل به شکل غنچه است، گلبرگ ها را پوشانده و

وقتی غنچه شکفته می شود، این برگ ها نیز از هم باز می شوند و کاسه ی کوچکی را تشکیل می دهند.

شکل و تعداد کاسبرگ ها در گل گیاهان گوناگون با هم فرق دارد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: