کاستن مالش

(کم کردن اصطکاک)

Decreasing Friction

چگونه می توان مالش / اصطکاک را کم کرد؟

هر اندازه درگیری سطح دو چیز کمتر باشد، اصطکاک کمتر است.

 

آزمایش و تجربه:

چند مداد گرد زیر جعبه سنگینی قرار گیرد، مشاهده می شود که جا به جایی / حرکت آن تا چه اندازه

آسانتر می شود.

علت این است که دیگر جعبه سنگین روی میز کشیده نمی شود، بلکه مدادها روی میز می غلتند و جعبه

روی مدادها حرکت می کند.

چرا حرکت چیزهای گرد راحت تر و تندتر است؟

 

زیرا در چیزهای گرد اصطکاک کمتر از چیزهایی است که گرد نیستند.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک صفحه مقوایی

2 – یک مدار پهلودار

3 – یک مداد گرد

 

روش آزمایش:

یک سر صفحه مقوایی در جایی بلندتر از سر دیگر آن قرار داده شود. سپس همزمان دو مداد با هم روی

آن به حرکت درآید. مشاهده می شود که مداد گرد زودتر به پایین مقوا می رسد، زیرا اصطکاک آن کمتر

بوده است و حرکت آن تندتر بوده است. پس:

در چیزهای گرد اصطکاک کمتر از چیزهایی است که گرد نیستند.

 

با چه چیزهایی می توان مالش / اصطکاک را کم کرد؟

 

چیزهایی وجود دارند که با بکار بردن آنها می توان اصطکاک را کم کرد. مانند: چرخ