کاشتن جوانه های گیاه

Planting Sprouts of a Plant

همانندسازی / تولید مثل گیاهان به روش جوانه زدن آنها چگونه است؟

 

هرگاه قسمت جوانه دار  گیاهانی را که دارای جوانه هستند، در خاک کاشته شود، پس از چند روز، جوانه

می روید و از آن گیاه تازه ای به وجود می آید.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک سیب زمینی

2 – یک گلدان با خاک

 

روش آزمایش:

نخست سیب زمینی را به چند تکه بریده شود، بطوری که هر تکه جوانه ای داشته باشد.

جوانه سیب زمینی سفید رنگ است و در فرورفتگی های کوچک روی سیب زمینی که چشم سیب زمینی

نامیده می شود، قرار دارد.

 

سپس تکه های سیب زمینی را در خاک گلدان کاشته شود.

پس از چند روز مشاهده می شود که جوانه های سیب زمینی می رویند و از هر یک، گیاه تازه ای به

پدید می آید.  پس:

با کاشتن جوانه های بعضی از گیاهان، گیاهان جدیدی از همان گیاه به پدید می آید.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: