کاشتن ساقه ی گیاه

(قلمه زدن)

Cutting of a Plant

کاشتن ساقه گیاه / قلمه زدن چیست؟

هرگاه شاخه ای از یک گیاه را بریده وکاشته شود تا رشد کند و خود یک گیاه تازه گردد، این کار را

قلمه زدن / کاشتن ساقه ی گیاه می گویند.

 

تولید مثل گیاهان به روش کاشتن ساقه / قلمه زدن آنها چگونه است؟

بعضی از گیاهان از کاشتن ساقه آنها / قلمه زدن تولید مثل یا زیاد می شوند. مانند گیاه شمعدانی که دارای

شاخه و گل و برگ می باشد.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – ظرف با مقداری آب

2 – گیاه شمعدانی

3 – گلدان با خاک یا ماسه نمدار

4 – وسیله بریدن شاخه

 

روش آزمایش:

 

یک شاخه شمعدانی را می بریم.

آن را در ظرف آب قرار می دهیم تا ریشه از آن بروید.

 

بعد آن را در خاک گلدان می کاریم و هر روز کمی آب به گلدان می دهیم.

 

شاخه شمعدانی رشد می کند و شاخه و برگ تازه می دهد. پس:

از کاشتن ساقه بعضی گیاهان، گیاه جدیدی از همان گیاه می روید.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: