کاشتن پیاز گیاه

Bulb Planting

تولید مثل گیاهان به روش کاشتن پیاز آنها چگونه است؟

 

بعضی گیاهان از کاشتن پیاز آنها زیاد می شوند. مانند: گل لاله که دارای پیاز  می باشد.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – پیاز یک گیاه

2 – یک ظرف با آب

 

روش آزمایش:

نخست پیاز را در ظرف آب گذاشته و آن را مدتی در جای گرم و تاریکی قرار داده شود تا ریشه های پیاز

برویند.

سپس آن را در آفتاب قرار داده شود. پس از چند روز مشاهده می شود که از پیاز برگ های سبز می روید.

 پس:

از کاشتن پیاز گیاهان پیازدار، گیاه جدیدی از همان گیاه می روید.

 

چگونه پیاز گیاهان رشد می کنند؟

در فصل پاییز باید پیاز گیاه کاشته شود.

سپس به پیاز کاشته شده آب داده شود و در جای تاریکی گذاشته شود.

بعد از مدتی ریشه های پیاز داخل خاک رشد می کنند.

سپس جوانه پیاز از خاک بیرون می آید.

آنگاه باید پیاز را در روشنایی قرار داده و آب داده شوند تا رشد کنند.

پیاز هم برای رشد کردن به آب، نور و هوا نیاز دارند.

بعد از مدتی در بهار، گیاه پیازدار دارای برگ و غنچه می گردد.

سپس غنچه ها هم به گل تبدیل می شوند.

پس از مدتی، عمر گل به پایان می رسد و فرو می ریزد، اما پیاز آن در زیر خاک تولید مثل می کند و

چندین پیاز دیگر در کنار آن پدید می آیند.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: