کره آب

Hydrosphere

کره آب چیست؟

مجموعه ی آب های موجود در زیر، دور و روی سیاره زمین را کره آب می نامند.

چگونه آب در سیاره زمین وجود دارد؟

آب در کُره زمین به شکل های گوناگون وجود دارد. مانند:

اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها، نهرها، جویبارها، سفره های آب های زیرزمینی و …

مقداری هم به شکل ابر، مه و نمناکی (رطوبت) در جوّ (هوای دور) زمین یافت می شود.

چطور آب در تابستان روی زمین به وجود می آید؟

برفی که در زمستان روی کوه ها باریده، به علت سردی هوا در بالای کوه تا تابستان باقی می مانند و با گرم

شدن هوا بر اثر گرمای آفتاب در تابستان، این برف ها به شکل آب در می آیند.

 

گونه های پدیداری آب در کره زمین چیست؟

آب به دو گونه در کره زمین پدید می آید:

1 – آب های رو زمینی

2 – آب های زیرزمینی

زمینه نوشته پیوسته پسین: