کره هوا

(جَو)

Atmosphere

کره هوا / جَو چیست؟

دور تا دور کره زمین را هوا فرا گرفته است که به آن کره هوا / جَو می گویند.

 

مقدار کره هوا / جَو چقدر است؟

بلندی کره هوا از رویه کره زمین نزدیک به هزار کیلومتر است.

مولکول های گازهایی که در هوا وجود دارند، در قسمت های پایین کره هوا که نزدیک تر به سطح زمین

است، ، به یکدیگر نزدیکتر می باشند تا آن قسمت هایی که از سطح زمین دورتر هستند. از این رو، هوای

قسمت هایی از کره هوا که از سطح زمین بالاتر و فاصله بیشتری از زمین دارند، رقیق تر می باشد. 

 

ویژگی های کره هوا چیست؟

 

کره هوا که پیرامون کره زمین را فراگرفته است، دارای ویژگی هایی است که از آن جمله می توان موارد زیر

را نام برد:

1 – کره هوا بخش مهم پرتوهای زیان آور خورشید برای موجوادت زمین را می گیرد و از رسیدن آن به زمین

و آسیب به موجودات زنده جلوگیری می کند.

2 – کره هوا بخشی از نور و گرمای خورشید را که مناسب موجودات روی زمین نیست، می گیرد و امکان

زندگی موجودات زنده را بر روی کره زمین فراهم می آورد. بطوری که اگر هوا در اطراف کره زمین نمی بود،

روزها آن چنان گرم و شب ها آن چنان سرد می شد که زندگی بر روی زمین امکان نمی داشت.

 

3 – کره هوا اکسیژن لازم برای تنفس و زنده ماندن موجودات زنده روی کره زمین را فراهم می آورد.