کشاورزی

(زراعت)

Cultivation of Plant

(Agriculture)

کشاورزی چیست؟

همانندسازی / تولید مثل بعضی گیاهان از راه و روش کشت به منظور استفاده از آنها را کشاورزی

می گویند.

 

کشت چیست؟

کاشتن، نگهداری و برداشت محصول گونه های مختلف دانه / بذر را کشت گویند.