کشت برنج

(شالیکاری)

Rice Cultivation

(Rice Agriculture / Rice Farming)

چطور برنج کشت می شود؟

دانه برنج در شالیزارهایی که در آنها آب جمع می شود، کاشته می شود.

 

کشتزارهای برنج با طرح چگونه است؟

در برخی از منطقه های ژاپن شالیکاران برنج را طوری کشت می کنند که پس از رشد برنج ها طرح های

زیبایی را پدید می آورند.

نشاهای برنج با رنگ های گوناگون را در بخش های مشخصی با صبر و دقت می کارند تا پس از کاشت

به صورت طرح های زیبایی درآیند.