کشت نیشکر

Sugar Cane Cultivation

چرا نیشکر کشت می شود؟

از نیشکر در کارخانه شکر به دست می آید.