کشت پنبه

Cotton Cultivation

(Cotton Agriculture / Cotton Farming)

چطور پنبه برداشت می شود؟

پنبه که روی بوته پدید می آید، پنبه چین آن را جمع آوری می کند.

برای این منظور،

.بعد از رسيدن کامل غوزه پنبه، آن را از ساقه جدا می كنند

اين عمل در كشورهايی كه با كمبود نيروی انسانی مواجه هستند، معمولاً به وسيله ماشين پنبه چينی و

در غير اين صورت، به وسيله گروهی از كارگران انجام می شود. در مزارع مكانيزه كه پنبه چينی با ماشين و در

.مدت كوتاهی انجام می شود. به علت آميخته شدن پنبه با خار و خاشاك، اندكی از مرغوبيت آن كاسته می شود

اما در پنبه چينی غيرمكانيزه كه غوزه با دست چينده می شود، غوزه چينده شده، به علت عدم آلودگی زياد با

.خار و خاشاك مرغوبيت بيشتری دارد

 

 

پیشینه ی كشت و توليد پنبه كه بيشتر در كشورهای هندوستان و مصر رايج بوده است، به 3000 سال

پيش از ميلاد مربوط می شود. بررسی های تاريخی نشان می دهد كه پنبه توسط عرب ها به اروپا انتقال

يافته است. دليل اين ادعا را می توان بيشتر در تشابه و همريشگی نام های اين گياه در زبان های عربی

و اروپايي جستجو كرد. عرب ها پنبه را القطن، اسپانيايی ها Algodon ، هلندی هاKatoon ،

انگليسی ها Cotton  و ايتاليايی ها Cottone    مي نامند.

كشت اين گياه در ايران باستان نيز رايج بوده است و حمدالله مستوفی پیشینه نويس ايرانی قرن هشتم

 هجری، در كتاب نزهت القلوب خود، كشت و توليد اين گياه را در نواحی ساوه و رامهرمز يادآور شده

است.

اين گياه امروزه در 70 كشور جهان كه غالباً از كشور های جهان سوم هستند، توليد می شود و در ایران

نيز به علت وجود شرايط اقليمی و كشاورزی مناسب برای كشت آن، به ميزان قابل توجهی توليد می شود،

و در بين كالاهای صادراتی ايران مقام دوم را دارا بوده است.