کشش مولکولی

(ربایش مولکولی)

Molecular Attraction

کشش مولکولی / ربایش مولکولی چیست؟

 

دانشمندان پی برده اند که مولکول های مواد یکدیگر را به سوی خود می کشند. کشیده

شدن یک مولکول  به وسیله مولکول دیگر را نمی توان دید، اما این ویژگی را در مورد

انبوهی از مولکول ها می توان مشاهده کرد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: