کلید برق

Electrical Switch

کلید برق چیست؟

کلید برق وسیله ای است که با قراردادن یک ماده نارسانا – مانند هوا – در مدار جریان برق / الکتریکی،

می تواند مدار را قطع و با برداشتن آن – قرار دادن تیغه ی فلزی –  دو باره مدار را وصل کند.

 

چطور می توان یک کلید برق ساخت؟

 

چیزهای مورد نیاز ساخت:

1 – یک عدد پیل / باتری

2 – دو رشته سیم برق

3 – یک عدد لامپ چراغ قوه با سرپیچ

4 – دو عدد میخ

5 – یک تکه چوب

6 – یک نوار مسی

 

روش ساخت:

نخست دو سر دو رشته سیم برق از پوشش در آورده و لخت شود. یک سر یکی از سیم ها را به پیل /

باتری وصل کرده و سر دیگر آن به طرف سرپیچ لامپ وصل شود.

سپس طرف دیگر سرپیچ لامپ با رشته دوم سیم با رشته دوم برق به سر دیگر پیل / باتری وصل شود.

مشاهده می گردد که لامپ روشن می گردد، زیرا مدار جریان برق / الکتریسته برقرار و برق / الکتریسیته

جریان دارد.

حال یکی از سیم ها بریده و قطع شود. مشاهده می گردد که لامپ خاموش می گردد، زیرا مدار جریان

برق / الکتریسته قطع گردیده و برق / الکتریسیته جریان ندارد.

سپس دو میخ هم به تکه چوب کوبیده شود و سر سیم برق را از جای قطع شده، از پوشش در آورده و

لخت شود و به یکی از میخ ها وصل گردد و سپس سر سیم برق را از طرف دیگر جای قطع شده، نیز از

پوشش در آورده و لخت شود و به میخ دیگر وصل گردد. مشاهده می گردد که لامپ هنوز خاموش است،

زیرا تکه چوب، جسمی نارسانا می باشد که در مدار جریان برق قرار دارد و هنوز سبب قطع بود جریان

برق است.

 

حال اگر نوار مسی که جسمی رسانا می باشد، روی دو میخ قرار داده شود، مشاهده می شود که لامپ

روشن می شود، زیرا با قرار دادن نوار مسی بر روی دو میخ مدار دو باره وصل شده و برق /

الکتریسیته جریان دارد.