که مرا دوست دارد؟

متن ترانه:

 

چرا نیاید او باز؟ لالا  لا لا  لا، چرا بخوانم آواز؟ لالا  لا لا  لا

دلم گرفته از غم، لالا   لالا  لا

تنها، تنها، تنها، من تنهام

با خیال تو چه شب ها، با خیال تو چه شب ها، مانده ام تنها

 

که دست من بگیرد؟ لالا   لالا  لا، که عشق من پذیرد؟ لالا   لالا  لا

که در غمم بمیرد؟ لالا   لالا  لا

تنها، تنها، تنها، من تنهام

با خیال تو چه شب ها، با خیال تو چه شب ها، مانده ام تنها

 

چرا نیاید او باز؟ لالا   لالا  لا، چرا بخوانم آواز؟ لالا   لالا  لا

دلم گرفته از غم، لالا  لالا  لا

تنها، تنها، تنها، من تنهام

با خیال تو چه شب ها، با خیال تو چه شب ها، مانده ام تنها

من تنهام

با خیال تو چه شب ها، با خیال تو چه شب ها، مانده ام تنها

 

نشانه ها:

ترانه سرا: کریم محمودی

ترانه خوان: فریدون فرخزاد

ترانه ساز: پرویز غیاثیان

پخش از: رویال