کوه

Mountain

کوه چیست؟

برآمدگی های بسیار بلند سطح زمین را که از خاک و سنگ / کانی های گوناگون فراوان درست شده اند، کوه

می نامند.

کوه ها چگونه پدید آمده اند؟

نخستین دگرگونی های خاصی که بر سطح زمین وارد آمده، سبب پیدایش کوه ها شده اند.

این دگرگونی ها فشارهای درونی زمین بوده است که سبب شکاف زمین و یا

تا خوردگی زمین و یا

فوران گدازه های درون زمین شده اند.

 

زمینه نوشته پیوسته پسین: