کوه آتشفشان

 Volcanic Mountain

کوه آتشفشان چه گونه کوهی است؟

کوه آتشفشان از گدازه ها، خاکستر و چیزهای نیم سوخته ای پدید می آید که از اندرون زمین، بیرون ریخته

می شوند.

کوه های آتشفشان چه شکلی هستند؟

 

معمولاً یک کوه آتشفشان به شکل مخروطی است که سوراخ یا دهانه ای هم بر فراز قله خود دارد  که دهانه ی آتشفشان نامیده می شود.

 

 

بطوری که دانسته شده، مرکز زمین بسیار داغ است، بطوری که هر اندازه بیشتر از رویه / سطح زمین به

پایین و به سوی مرکز کره زمین پیموده شود، دما بیشتر و بیشتر می شود.

چون مسافتی کم و بیش 32 کیلومتر در عمق زمین پیموده شود، آن جا به اندازه ای داغ می باشد که هر گونه

سنگی را به آسانی ذوب کرده و به حالت مایع در می آورد. دمای آن جاها از 1000 تا 1100 درجه سانتیگراد 

می باشد و از این رو، بیشتر سنگ هایی که در آن جاها یافت می شوند، به حالت مایع / گدازه هستند.

هنگامی که سنگ ها گستردگی پیدا می کنند و جای بیشتری نیاز دارند. از سوی دیگر، در برخی از جاهای

پوسته زمین رشته کوه هایی به وجود آمده اند که زمین های نزدیک یا زیر این آنها، فار کمتر از جاهای دیگر

است و این خود بطور نسبی جاهای سستی را در پوسته ی زمین پدید می آورد.

در این گونه جاها، سنگ های گداخته شده که چینه مایع / گدازه نام دارند، گسترده اند و انباری از سنگ

گداخته و ذوب شده را فراهم می آورند. سپس این ماده ی گداخته از شکاف هایی که بر اثر دگرگونی های

پوسته ی زمین پدید آمده، بالا می آید و همینکه فشار در انبار سنگ های ذوب شده بیشتر از مقاومت /

ایستادگی پوسته ی بالای آن گردد، ناگهان انفجار رُخ می دهد.

بر اثر انفجار توده ی گدازه از درون زمین فوران می کند و آن اندازه ادامه پیدا می کند تا همه گازها از درون

زمین بیرون آیند.

ماده ای که از کوه آتشفشان بیرون می ریزد، بیشتر به حالت گاز است، ولی مقدار زیادی هم سنگ گداخته /

گدازه و نیز چیزهای جامدی مانند زغال نیم سوخته و خاکستر، از دهانه ی کوه به بیرون پرتاب می شود.

فوران کوه آتشفشان در واقع یک انفجار همراه با گاز است، ولی برخی از گدازه ها به صورت گرد و غبار /

پودر درآمده که انفجار را به شکل دود سیاه رنگی می نمایاند.

 

چرا کوه آتشفشان در همه جا یافت نمی شود؟

بطوری که دانسته شده، کوه های آتشفشان در جاهایی پدید می آیند که پوسته ی زمین در آن جاها سست و

ضعیف باشد.

از این رو، در نزدیکی شهرهایی همچون نیویورک، لندن یا پاریس هرگز کوه آتشفشانی نبوده و در آینده نیز

شاید چنین نخواهد شد.

با این حال، جاهایی در روی زمین وجود دارند که چند کوه آتشفشان نزدیک به یکدیگر قرار گرفته اند. مانند

ساحل های امریکای مرکزی در اقیانوس آرام که یکی از حساس ترین جاهای آتشفشانی در جهان به شمار

می آیند. بطوری که دو سوم کوه های آتشفشان فعال و شمار بسیاری از کوه هایی که خاموش شده اند، در

کناره ی ساحل های اقیانوس آرام قرار دارند.

 

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: