کوه فرسایشی

(کوه فلاتی)

Erosion Mountain

(Plateau Mountain)

کوه فرسایشی / فلاتی چه گونه است؟

کوه های فرسایشی کوه هایی هستند که از فعالیت های درونی زمین درست نشده اند، بلکه با فرسایش زمین

برقرار گردیده اند.

بطوری که دانسته شده، فلات ها سرزمین مسطح بزرگی برآمده هستند که با فشارهای زمین و یا جاری شدن

گدازه ها درست شده اند که بلندی آنها بیشتر از 600 متر از سطح دریا است.

با گذشت سال ها، فلات ها به وسیله ی نهرها و رودخانه ها فرسایش پیدا می  کنند و دره هایی را پدید

می آورند که بین آنها کوه های فرسایشی پدید آمده اند.

کوه های فرسایشی بیشتر نزدیک کوه های چین دار قرار دارند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: