کوه قطعه – گسلی

Fault-Block Mountain

کوه های قطعه – گسلی چگونه هستند؟

کوه قطعه – گسلی کوهی است که بر اثر قاچ خوردگی یا شکستگی ای که در پوسته زمین رخ می دهد، پدید

می آمده اند. یعنی آنکه تکه های بزرگی از سنگ که قبلاً بر روی زمین خوابیده بودند، از جای خود بطور

مستقیم یا کج برخاسته و این کوه ها را پدید آورده اند.

 

رشته کوه های سییرا نوادا تکه سنگی است به طول 650 و پهنای 130 کیلومتر.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: