کوه چین دار

Fold Mountain

(Folded Mountain)

کوه های چین دار چگونه پدید می آیند؟

کوه های چین دار از لایه های سنگی درست شده اند. این لایه ها بر اثر فشار زیاد در هم فشرده شده و به

گونه ی چین های بزرگ در آمده اند.

وقتی این گونه کوه ها مشاهده می شوند، پی برده می شود که در بسیاری از نقاط، لایه های سنگ، به گونه

قوسی برآمدگی یا فرورفتگی پیدا کرده که این نیز بر اثر فشردگی و فشار سطح زمین پدید آمده است.

کوه های چین دار مانند: آپالاش، آلپ

زمینه نوشته پیوسته پیشین: