کوه گنبدی

Dome Mountain

کوه گنبدی چه گونه است؟

کوه گنبدی صاف و گرد هستند.

 

ساختار کوه گنبدی چیست؟

هنگامی که توده ی ماده های مذاب / گدازه ها بین گوشته زمین و پوسته زمین به سطح زمین فشار

می آورند، ولی فوران نمی کنند، برآمدگی ای  را به شکل بالون و حباب مانند درست می کند که کوه گنبدی

نامیده شده است. مانند کوه های بیرباتل در داکوتای جنوبی (ایالات متحده امریکا)

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: