گاز

(بخار)

Gas

چه گونه ماده ای را گاز / بخار می نامند؟

هر ماده ای که دارای شکلی و گنجایشی مخصوص به خود و ثابت نداشته باشد،

بخار / گاز نام دارد. اما باید دانست که:

بیشتر گازها نامریی / نادیدنی هستند. اما بعضی بخارها / گازهای رنگین را می توان دید.

آزمایش های گوناگون نشان داده است که بخارها / گازهای نامریی هم مانند گازهای

رنگین شکل ظرف خود را می گیرند.

ویژگی های بخار / ماده گازی چیست؟

 

هر بخار / ماده گازی دارای دو ویژگی می باشد:

1 – بخار / ماده گازی دارای شکل خاصی نیست.

2 – بخار / ماده گازی اندازه گنجایش ظرف خود را می گیرد.

 

 

چطور بخار / ماده گازی دارای شکل خاصی نیست؟

هر بخار / ماده گازی از خود شکلی خاص ندارد، بلکه شکل ظرفی را که در آن قرار

دارد، به خود می گیرد.  مانند:

 

هنگامی که شیشه ای سربسته پر از هوا را در اتاقی خالی قرار داشته باشد، هوا شکل

شیشه را دارد،

ولی همینکه در شیشه باز شود، هوای درون شیشه در همه فضای اتاق پخش می شود و

مقداری از آن هم درون شیشه که در اتاق قرار دارد، باقی می ماند. اما مقدار آن خیلی

کمتر از زمانی است که در آن باز نشده بود. پس:

هر بخار / ماده گازی دارای شکلی خاص نیست و

شکل ظرفی را دارد که در آن قرار دارد.

 

چرا بخار / ماده گازی دارای شکل مشخص و ثابت نیست؟

 

چون ربایش مولکولی و جنبش مولکولی آن اندازه کم است که مولکول ها می توانند

آزادانه حرکت کنند و در شکل آنها دگرگونی انجام گیرد و به همان شکل باقی نمانند. در

این حالت ماده به خودی خود شکلی ندارند. مگر اینکه عاملی – مانند دگرگونی دما – در

وضع مولکول های آن دگرگونی ایجاد کند و به حالت دیگر ماده درآید.

چطور بخار / ماده گازی اندازه گنجایش ظرف خود را دارد؟

ماده گازی دارای اندازه ای / حجمی خاص از فضا نیست و ثابت نمی ماند، بلکه در هر

ظرفی باشد، آن را پُر / اشغال می کند. مانند:

1 – هوای داخل شیشه

تا زمانی که در شیشه بود، فقط فضای شیشه را گرفته بود و

زمانی که در شیشه باز شد، تمام فضای اتاق را گرفت.

2 – هوای داخلی لاستیک دوچرخه

هر قدر هوا داشته باشد، باز هم می توان مقداری دیگر هوا به آن افزود.

 

چرا بخار / ماده گازی خود بخود جا به جا می شود و فضای جایی

را می گیرد که  در آن قرار دارد؟

 

چون ربایش مولکولی و جنبش مولکولی آنقدر کم است که مولکول ها می توانند آزادانه

حرکت کنند و جا به جا شوند، بطوری که با تندی زیاد، بالا و پایین، و به هر طرف

می روند و تا جایی که ظرف آنها / جایی که در آن قرار دارند،  گنجایش داشته باشد از

هم فاصله می گیرند و پراکنده می شوند. مانند هوا که حجم معینی را می گیرد که در آن

قرار دارد.

اگر عاملی در وضع مولکول های یک بخار / گاز دگرگونی ایجاد کند، بخار / گاز تغییر

حالت می دهد.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته دیگر: