گاهشماری

(تقویم)

Calendar

سال هجری قمری چگونه است؟

در گاهشماری، آغاز سال هجری قمری روزی است که حضرت محمد (ص) از دست دشمنانشان به دور از

مکه و به مدینه رفتند.

از این رو، مدت زمانی را که:

1 – بر پایه سال قمری شمارش می گردد

2 – بر پایه هجرت حضرت محمد(ص) آغاز می شود

سال هجری قمری می نامند و آن در روز نخست ماه مُحرّم جشن گرفته می شود.

 

سال هجری خورشیدی / شمسی چگونه است؟

در گاهشماری، آغاز سال هجری خورشیدی / شمسی نیز روزی است که حضرت محمد (ص) از دست

دشمنانشان به دور از مکه و به مدینه رفتند.

از این رو، مدت زمانی را که:

1 – بر پایه سال خورشیدی شمارش می گردد.

2 – بر پایه هجرت حضرت محمد(ص) آغاز می شود.

سال هجری خورشیدی / شمسی می نامند.

در گاهشماری ایرانی، افزون بر دو پایه بالا، بر پایه ی نوروز – گاهشماری ایرانی در دوره ی پیش از اسلام

– نیز می باشد. از این رو، گاهشماری ایرانی، از سالی است که هجرت حضرت محمد (ص) از مکه به مدینه

روی داده است و بر پایه ی سال خورشیدی هر سال در روز نخست فصل بهار – نوروز – جشن گرفته

می شود.

 

سال میلادی چگونه است؟

در گاهشماری، آغاز سال میلادی زادروز حضرت عیسی مسیح (ع) است که بر پایه ی گاهشماری رومی

بشمار می آید.

از این رو، مدت زمانی را که:

1 – بر پایه سال خورشیدی شمارش می گردد.

2 – بر پایه زادروز حضرت مسیح (ع) آغاز می شود.

سال میلادی می نامند و آن در روز نخست ماه ژانویه / جنوآری جشن گرفته می شود.