گدازش

(ذوب / آبگونه شدن)

Melting

گداختن / ذوب شدن چیست؟

هنگامی که چیزی / ماده ای جامد گرما بگیرد، دگرگون شده و حالت مایع / آبگونه پیدا می کند. این گونه

دگرگونی حالت ماده را گدازش / ذوب می گویند.

 

مانند اینکه وقتی قالب یخ در جایی گرم – مانند کنار بخاری – قرار داده شود، یخ آن به حالت مایع درمی آید و

آب می شود.

بسیاری از ماده های جامد نیز، اگر به اندازه ی کافی گرم شوند، به حالت مایع / آبگونه درمی آیند. اما این

گونه ماده ها در دمای معمولی، کمتر به حالت مایع دیده می شوند، زیرا معمولاً دمای آنها به اندازه کافی بالا

نمی رود تا گداخته / ذوب شوند.

 

نظریه مولکولی گدازش / ذوب چیست؟

بطوری که دانسته شده، چیزها / ماده های جامد در دمایی به حالت ذوب / آبگونه درمی آیند.

در نظریه مولکولی گدازش / ذوب:

هنگامی که یک چیز / ماده ی جامد، به اندازه ی کافی گرما بگیرد، دمای آن بیشتر می گردد و اثر نیروی

ربایش مولکول های آن بر یکدیگر نیز کمتر می شود و از یکدیگر دور می شوند، که در نتیجه ی آن،  سرعت

جا به جایی / حرکت مولکول ها هم بیشتر می گردد و با یکدیگر برخورد بیشتری دارند، به طوری که آزادانه

به حرکت می آیند و بر روی هم می لغزند، که در این صورت ماده به حالت مایع / آبگونه در می آید و شکل

خود را از دست می دهد.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: