گذر ویژگی آهنربایی

(عبور خاصیت مغناطیسی)

Passing of Magnetism

گذر ویژگی آهنربایی چگونه است؟

ویژگی آهنربایی / خاصیت آهنربایی – در واقع نیرویی که در میدان مغناطیسی  پدیدار است – می تواند از

ماده ها بگذرد و چیزهای آهنی را به سوی خود بکشد و بگیرد. مانند اینکه:

  

1 –  ویژگی آهنربایی از کاغذ رد می شود و چیزهای آهنی را به خود می گیرد.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک صفحه کاغذ

2 – یک گیره کاغذ

3 – یک آهنربا

 

روش آزمایش:

گیره کاغذ را روی صفحه کاغذ قرار داده و آهنربا را به زیر کاغذ نزدیک می کنیم و یا با کاغذ تماس

می دهیم.

مشاهده می شود با حرکت دادن آهنربا، گیره کاغذ هم که آهنی است، حرکت می کند. پس نتیجه می گیریم:

ویژگی آهنرُبایی از کاغذ رد می شود

 

2 – ویژگی آهنربایی از چوب رد می شود و چیزهای آهنی را به خود می گیرد.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک جعبه چوبی

2 – یک قوطی کنسرو

3 – یک آهنربا

 

روش آزمایش:

قوطی کنسرو را روی جعبه چوبی قرار داده و آهنربا را به زیر آن نزدیک می کنیم و یا با چوب جعبه

تماس می دهیم.

مشاهده می شود با حرکت دادن آهنربا، قوطی کنسرو هم به حرکت در می آید. پس:

ویژگی آهنربایی از چوب رد می شود

 

3 – ویژگی آهنربایی از شیشه رد می شود و چیزهای آهنی را به خود می گیرد.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

1 – یک جعبه شیشه ای

2 – یک گیره کاغذ و دو عدد پونز

3 – یک تکه چوب به شکل کف قایق

4 – یک آهنرُبا

 

روش آزمایش:

گیره کاغذ را با پونزها به تکه چوب قایقی شکل وصل می کنیم.

تکه چوب را مانند قایق در جعبه شیشه ای، طوری قرار می دهیم که سمت گیره دار آن به کف جعبه تماس

داشته باشد. سپس آهنربا را از زیر جعبه به کف آن نزدیک می کنیم، بطوری که به گیره کاغذ نزدیک شود.

مشاهده می شود که با حرکت دادن آهنربا، تکه چوب قایقی شکل هم مانند قایق حرکت می کند. زیرا

خاصیت آهنربایی از کف شیشه ای رد می شود و با گرفتن گیره کاغذی، آن را به حرکت در می آورد.  پس:

ویژگی آهنربایی از شیشه رد می شود.

ویژگی آهنربایی از آب هم رد می شود و چیزهای آهنی را به خود می گیرد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: