گرمای مالش

(حرارت اصطکاک)

Frictional Heating

گرمای مالش / حرارت اصطکاک چیست؟

بطوریکه دانسته شد، چون اصطکاک از مالیده (درگیر شدن سطح دو چیز) شدن دو جسم به وجود

می آید، پس در دو جسم گرما ایجاد می شود.

 

آزمایش و تجربه:

 

 

برای ارِّه کردن یک چوب، ارّه را عقب و جلو برد. مشاهده می شود که با این  کار، ارّه گرم می شود.

علت این است که با عقب و جلو بردن ارّه، چوب و ارّه به هم مالیده می شوند  و بطوری که دانسته شد،

مالش باعث به وجود آمدن اصطکاک می شود. پس:

مالش / اصطکاک چیزها را گرم می کند