گلبرگ

Petal

گلبرگ چیست؟

گلبرگ ها برگ های رنگینی هستند که زیبایی گل ها از آنها است.

رنگ، شکل و شمار گلبرگ ها در گل گیاهان گوناگون با هم تفاوت دارد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: