گل گیاه

Flower of a Plant

گل گیاه چیست؟

 

شگفت آنکه بارها به گیاهی نگاه کرده و گل آن به دیده تحسین نگریسته شده، در حالیکه واقعاً آن چیز گل

آن گیاه نبوده است.

اگر فکر شود، هر چیزی که بر روی گیاه روید و دارای رنگ های روشن و جالبی باشد، یک گل است،

کاملاً  اشتباه است. مانند اینکه گلبرگ های شکوفه زغال اخته که در بهار می شکفد، هرگز گلبرگ نیستند.

همچنین شکوفه های نوعی گیاه مکزیکی به نام پوین سیینا در واقع برگ های رنگینی هستند که مردم آنها

را گل می پندارند.

برعکس، طرّه های ریش مانند در انتهای برخی علف ها در واقع گل آنها بشمار می آیند. در حالیکه اینها

را مردم گل نمی پندارند. خوشه گندم که هنوز نارس است، باز گل آن محسوب می شود.

گیاهشناسان به چیزی گل می گویند که کارش به وجود آوردن گرده یا دانه و یا هر دو آنها باشد. بنابراین،

فقط درختان دانه دار دارای گل هستند.

بخش هایی از گیاه که به تولید دانه اختصاص یافته اند، قسمت های مختلف گل می باشند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: