گونه های آهنربا

(انواع مغناطیس)

Types of Magnets

گونه های آهنربا چیست؟

آهنرباها دو گونه می باشند:

1 – آهنربای همیشگی / آهنربای دائمی

2 – آهنربای برقی / الکترومغناطیس

زمینه نوشته پیوسته پیشین: