گونه های بار برقی

(انواع بار الکتریکی)

Types of Electric Charges

چند گونه بار برقی / بار الکتریکی وجود دارد؟

بارهای برقی / الکتریسیته همه از یک گونه نیست، بلکه دو نوع می باشند:

بارهای منفی و بارهای مثبت. از این رو، دو گونه برق / الکتریسیته وجود دارد:

1 – برق / الکتریسیته مثبت که دارای بار های مثبت می باشد.

2 – برق / الکتریسیته منفی که دارای بار های منفی می باشد.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک بادکنک

2 – شانه

3 – بطری

4 – پارچه پشمی

5 – مقداری نخ

 

روش آزمایش:

 

نخست بادکنک را با نخ آویزان کرده و آن را به پارچه پشمی مالش داده شود تا الکتریسیته پیدا کند.

سپس شانه را هم به پارچه پشمی مالش داده، تا آن نیز دارای الکتریسیته شود.

 

حال اگر شانه به نزدیک بادکنک برده شود، مشاهده می گردد که شانه بادکنک را از خود می راند. اما

اگر بجای شانه، بطری به پارچه پشمی مالش داده شود و به نزدیک بادکنک برده شود،

مشاهده می گردد که بطری بادکنک را به سوی خود می کشد. زیرا الکتریسیته شانه و بطری با هم فرق

دارد. پس:

دو نوع بار برقی / بار الکتریکی وجود دارد.

زیرا زمانی که شانه و بادکنک به پشم مالش داده می شوند، هر دو دارای بار الکتریکی منفی می شوند،

ولی زمانی که بطری به پشم مالش داده می شود، دارای بار الکتریکی مثبت می گردد.

 

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: